A-Secur OY:n yleiset toimitusehdot alkaen 1.09.2013

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja (jäljempänä ”Toimitusehdot”) sovelletaan A-Secur Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) väliseen kauppaan elleivät Myyjä ja Ostaja ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen.

Toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa: www.asecur.fi sekä Myyjän toimipaikassa. Toimitusehdot ovat saatavissa maksutta Myyjältä.

2. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.9.2013 alkaen ja ovat voimassa toistaiseksi. Myyjällä on oikeus muuttaa Toimitusehtoja julkaisemalla uudet toimitusehdot Myyjän www-sivuilla.

Tilauksiin, jotka on tehty ennen edellä mainittua Toimitusehtojen muutosta, sovelletaan tilauksen tekemisen ajankohtana voimassa olleita Toimitusehtoja.

3. Hinnat

Tuotteiden hinnat ovat tuotteen toimituspäivänä voimassaolevan hinnaston mukaisia. Kaikki hinnat ovat ilman arvonlisäveroa ja vero lisätään hintaan ja laskutetaan Ostajalta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

4. Tilaus

Ostaja toimittaa kirjallisen ja Ostajaa sitovan tilauksen Myyjälle.

Ostajan tilaus tulee Myyjää sitovaksi, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut tilauksen tai toimittanut tuotteen.

5. Toimitus

Ellei Myyjän ja Ostajan välillä toisin sovita, on toimitusehto vapaasti Myyjän varastossa Raisiossa (Ex Works, Incoterms 2000).

Mahdollisista toimitus- ja pakkauskuluista on Myyjä oikeutettu veloittamaan Ostajaa erikseen.

Myyjä toimittaa tavaran viimeistään kuudessakymmenessä (60) päivässä siitä, kun Myyjä on lähettänyt kohdassa 4 tarkoitetun kirjallisen vahvistuksen Ostajalle.

Mikäli Myyjä ei kykene toimitusesteestä johtuen toimittamaan tuotteita sovitussa ajassa, tulee Myyjän ilmoittaa tästä viipymättä Ostajalle. Milloin viivästyminen, jonka syynä on muu kuin ylivoimainen este, aiheuttaisi huomattavia kustannuksia tai olennaista haittaa Ostajalle, on Ostajalla oikeus peruuttaa tilaus viivästyneen toimituksen osalta. Ellei Ostaja peru tilausta, toimitus siirtyy olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Ellei Myyjän ja Ostajan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu, ei Myyjällä ole velvollisuutta korvata tuotteen luovuttamatta jäämisestä tai tuotteen luovutuksen viivästymisestä Ostajalle aiheutuneita vahinkoja.

6. Kauppahinta

Ostajan on suoritettava kauppahinta ja mahdolliset toimitus- ym. kulut (jäljempänä ”Kauppahinta”) neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä, ellei Myyjä ole toisin ilmoittanut. Laskun päiväys on tuotteen toimituspäivä.

Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut Myyjän ilmoittamalle pankkitilille.

Myyjä on oikeutettu perimään viivästyneelle maksusuoritukselle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskoron lisäksi Myyjällä on oikeus periä Ostajalta kohtuulliset perintäkulut.

Mikäli tuotteen vastaanotto viivästyy Ostajasta johtuvasta syystä, on Myyjällä oikeus periä Ostajalta korvaus tuotteiden varastoimisesta.

Mikäli Ostaja viivästyy Kauppahinnan tai sen osan tai muun maksuvelvoitteen suorittamisessa, Myyjä on oikeutettu pidättäytymään kaikista toimituksista Ostajalle kunnes erääntyneet saatavat on korkoineen kokonaisuudessaan maksettu. Toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjälle mitään toimitusajan pidentymisestä johtuvia vaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

7. Omistusoikeus

Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Ostajalle, kun Ostaja on kokonaisuudessaan maksanut Kauppahinnan ja mahdolliset muut kauppaan liittyvät maksuvelvoitteet.

Vaaranvastuu tuotteeseen siirtyy kun tavara on toimitusehtojen mukaisesti asetettu Ostajan käytettäväksi.

8. Takuu

Myyjä myöntää toimittamiensa tuotteiden rakenteelle ja komponenteille kahden vuoden takuun. Takuu ei koske tuotteeseen kuuluvia LED-diodeja eikä muita Myyjän erikseen luettelemia kohtia. Takuuaika alkaa kulua tuotteen toimituspäivästä Ostajalle.

Takuu on voimassa, jos tuotetta on käytetty huolellisesti käyttöohjeiden mukaisesti vain alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Myyjä ei vastaa virheistä, jotka ovat aiheutuneet asennusvirheestä, asennusohjeiden noudattamatta jättämisestä, normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, Ostajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttamista vaurioista tai Ostajan laiminlyönnistä. Lisäksi takuun voimassaolon ehtona on, että Ostaja ilmoittaa välittömästi vian havaittuaan viasta Myyjälle sekä katkaisee virran viallisesta tuotteesta. Mikäli joku muu kuin Myyjä tai Myyjän valtuuttama taho huoltaa, korjaa tai jollakin tavalla muuttaa tuotetta tai sen ominaisuuksia, ei takuu sido Myyjää.

Takuu ei koske odottamattomien ja ennakoimattomien syiden tai tapahtumien, kuten esimerkiksi ilkivallan, onnettomuuksien, luonnonvoimien tai eläinten, aiheuttamaa tuotteen viallisuutta.

Myyjällä on antamansa takuun perusteella oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata Ostajalle Ostajan tuotteesta maksama kauppahinta

Takuun perusteella suoritettava korvaus rajoittuu tässä kohdassa mainittuun eikä Ostajalla ole takuun perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei takuun perusteella vastaa välillisistä vahingoista.

Tuotteen toimittamisesta takuukorjaukseen aiheutuneista kuluista vastaa Ostaja. Mahdollisista takuukorjausten yhteydessä syntyvistä matka-, kuljetus- ym. kustannuksista vastaa Ostaja.

9. Tuotteen tarkastus

Kun tuote on luovutettu Ostajalle, on Ostajan tarkastettava tuote niin pian kuin olosuhteet sen sallivat, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettäväksi.

Ostajan katsotaan hyväksyneen toimituksen sekä tuotteen, ellei Myyjä ole kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteen toimituksesta tai siitä päivästä lukien kun tuote on asetettu toimitusehtojen mukaisesti Ostajan käytettäväksi, vastaanottanut Ostajan yksilöityä kirjallista reklamaatiota, jossa on määritelty toimituksen tai tuotteen virheellisyys.

10. Tuotteen virhe

Mikäli toimituksessa tai tuotteessa on virhe ja mikäli Ostaja on reklamoinut tästä kohdassa 9 tarkoitetulla tavalla, on Myyjällä oikeus valintansa mukaan, joko:

a) kohtuullisessa ajassa korjata virhe ja toimittaa korjattu tuote Ostajalle
b) toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi vastaava tuote
c) korvata Ostajalle Ostajan virheellisistä tuotteista maksama Kauppahinta

Ostajan on palautettava virheelliset tuotteet Myyjälle Myyjän kustannuksella, mikäli Myyjä niin vaatii.

Tuotteet palautetaan aina Itella Postin välityksellä.

Tässä kohdassa mainitut seuraamukset tuotteen tai toimituksen virheellisyydestä ovat yksinomaisia eikä Ostajalla ole tämän perusteella oikeutta muuhun korvaukseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, jonka Ostaja mahdollisesti kärsii tuotteen tai toimituksen virheellisyyden johdosta.

11. Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Myyjän vastuu Ostajalle aiheutuneesta vahingosta rajoittuu Toimitusehtojen mukaiseen korvaukseen. Joka tapauksessa Myyjän korvausvastuun enimmäismäärä on Ostajan tuotteesta maksama Kauppahinta.

Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista kuten tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta.

12. Ylivoimainen este

Myyjä vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen velvoitteen täyttämisen estävä, velvoitteen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Myyjästä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energianjakelun keskeytys, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, tuotekomponenttien saatavuudessa tapahtuva häiriö tai keskeytys tai muu epätavallinen Myyjästä riippumaton syy.

Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

13. Riitaisuuksien ratkaiseminen

Riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

Tästä sopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa. Myyjällä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.